Home Kleding brengen Kleding nodig Uitgiftedata Info hulpgevers Sponsoren Weblinks Archief Contact Privacy

De Kledingbank Nieuwleusen is een initiatief van de inter-kerkelijke Sociaal Diaconale Werkgroep (SDW).
Deze wil iets betekenen voor de kwetsbare groep van mensen die moeten leven op de rand van het bestaans-minimum.

STICHTING KLEDINGBANK NIEUWLEUSEN

Doelstelling

De Stichting Kledingbank Nieuwleusen  heeft als doel financieel minder draagkrachtigen kleding te verstrekken. Dit kan gebruikte kleding zijn, maar ook nieuwe kleding, verworven uit restpartijen van kledingbedrijven. Met behulp van vrijwilligers willen we gebruikte kleding en restpartijen  inzamelen, sorteren  en gratis verstrekken aan de doelgroep.

Doelgroep  

De Kledingbank Nieuwleusen wil gratis kleding en schoeisel verstrekken aan mensen die rond moeten komen met een klein budget en geen of onvoldoende kleding kunnen betalen.


Bestuurssamenstelling:

Contactgegevens bestuur:

F.Stolte-Mulder (secretaris)
Den Hulst  93A
7711GM Nieuwleusen.
Telefoon: 0529-484876


Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.


Voor verdere informatie zie de volgende links:

Beleidsplan

Oprichtingsakte

Femmy Stolte- Mulder
Anne Van de Wijngaard
Tijmen Visscher
Henny van de Veen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuursl;id